§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy fidriect.eu dostępny pod adresem internetowym https://b2b.fdirect.eu, prowadzony jest przez firmę Fdirect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Foxfoto Michał Włodarczyk, Marcin Wieloch s.c.) z siedziba w Łodzi przy ul. Brukowej 10, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000944252, NIP 9471916045, REGON 473304713 z kapitałem zakładowym 50 000 zł.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży na odległość.

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca - firma Fdirect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Foxfoto Michał Włodarczyk, Marcin Wieloch s.c.) z siedziba w Łodzi przy ul. Brukowej 10, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000944252, NIP 9471916045, REGON 473304713 z kapitałem zakładowym 50 000 zł.

2. Klient - przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, dokonujący zamówienia w ramach prowadzonej działalności za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej albo Formularza zamówienia lub drogą telefoniczną.

3. Platforma sprzedażowa - platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://b2b.fdirect.eu umożliwiająca dokonywanie zamówień przez Klienta posiadającego Konto.

4. Sklep - wirtualny sklep internetowy Sprzedawcy dedykowany jedynie dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, znajdujący się pod adresem: https://b2b.fdirect.eu, gdzie znajduje się Oferta Handlowa Sprzedawcy.

5. Oferta handlowa - ogół produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie do sprzedaży na rzecz Klienta.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin. 

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Platformie Sprzedażowej, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Platformie Sprzedażowej, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu oraz w Platformie Sprzedażowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

12. Koszyk - element oprogramowania Platformy Sprzedażowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

15. Dropshipping / Zamówienie dropshipping - usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towaru lub towarów z Oferty handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy realizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w załączniku nr 1 „ Zasady i warunki świadczenia usługi dropshippingu”.

16. Transport dedykowany - transport w systemie „door to door” zarezerwowany dla zrealizowania zamówienia jednego Klienta.

17. Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Fdirect sp. z o.o., ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: b2b@fdirect.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 733 750 360.

4. Numer fax Sprzedawcy: 42 252 99 95.

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 46 1140 2004 0000 3002 3737 2891.

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1.1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome;

1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

1.3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu lub Platformy Sprzedażowej z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta na Platformie Sprzedażowej, niemniej jednak Klient nie ma wówczas dostępu do informacji o cenach oraz stanach magazynowych. 

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta na Platformie Sprzedażowej zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, przy czym zweryfikowani Klienci posiadający konto użytkownika na Platformie Sprzedażowej mają możliwość składania zamówień także za pośrednictwem wiadomości e-mail lub drogą telefoniczną zgodnie z procedurą opisaną w § 7ust. 1 pkt 2) -3).

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami przedstawionymi zarówno w kwocie brutto, jak i kwocie netto.

§ 6 Zakładanie Konta na Platformie Sprzedażowej

1. Aby założyć Konto na Platformie Sprzedażowej, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: NIP, nazwa firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, e-mail, hasło, numer telefonu.

2. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest przesłać dokumenty firmowe potrzebne do weryfikacji prowadzonej przez Klienta działalności, tj. skan wpisu do CEIDG lub do KRS.

3. Po weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca aktywuje Klientowi Konto.

4. Założenie Konta na Platformie Sprzedażowej jest darmowe.

5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1.1. w przypadku posiadania konta na Platformie Sprzedażowej:

1.1.1. zalogować się do Platformy Sprzedażowej;

1.1.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyka” (lub równoznaczny);

1.1.3. kliknąć przycisk “Przejdź dalej”;

1.1.4. wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu;

1.1.5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności oraz formy dostawy opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust 3.

1.2. w przypadku skorzystania z możliwości złożenia Zamówienia poza Platformą Sprzedażową:

1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zweryfikowanego adresu e-mail Klienta (adres e-mail wskazany podczas zakładania konta na Platformie Sprzedażowej) wiadomość na adres hurt@fdirect.eu zawierającą: informacje o wybranym produkcie, w tym liczbie zamawianych sztuk produktu, dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, informację o wyborze rodzaju przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, a także informację co do wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności.

2. wybrać numer telefonu Sprzedawcy wskazanego na stronie Sklepu.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1.1. Kurier DPD;

1.2. Odbiór osobisty;

1.3. Dropshipping - z zastrzeżeniem zasad i warunków wynikających z „Zasad i Warunków Świadczenia Usługi Dropshippingu” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

1.4. Transport dedykowany z wyceną indywidualną.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

2.1. przedpłata (przelew na wskazane konto, szybkie płatności PayU);

2.2. faktura z terminem płatności;

2.3. gotówka przy odbiorze.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy, kosztów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności będą umieszczane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

§ 9 Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia albo podczas rejestracji konta na Platformie Sprzedażowej adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

4. O terminie planowanej realizacji Zamówienia Sprzedawca będzie informował Klienta na jego Koncie na Platformie Sprzedażowej, a w przypadku Klienta nieposiadającego Konta poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości e-mail. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany podczas składania Zamówienia albo rejestracji konta na Platformie Sprzedażowej adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku, gdy Klient będzie zalegał z płatnością za uprzednio zrealizowane zamówienia.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Karta gwarancyjna produktu będzie dołączona do produktu bądź też będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej: https://fdirect.pl/download/.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem bądź to poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sklepu internetowego bądź też poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

1. Zasady i warunki świadczenia usługi dropshippingu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

Zasady i warunki świadczenia usługi dropshippingu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Ilekroć używane będą następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio wskazane poniżej:

3.1. Dostawca -Fdirect sp. z o.o.

3.2. Platforma Sprzedażowa - platforma internetowa Dostawcy działająca pod adresem: https://b2b.fdirect.eu;

3. Zamawiający - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży sprzętu fotograficznego, nabywający w ramach prowadzonej działalności u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping, składający Zamówienie w formie elektronicznej przez Platformę Sprzedażową i posiadający aktywne konto na Platformie Sprzedażowej;

4. Klient Końcowy - osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego u Dostawcy;

5. Dropshipping - usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towaru lub towarów z Oferty handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy,

6. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7. Oferta handlowa - ogół towarów oferowanych przez Dostawcę do sprzedaży na rzecz Zamawiających, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy, znajdującego się pod adresem: https://b2b.fdirect.eu.

8. Zasady i Warunki Dropshippingu - niniejsze „Zasady i warunki świadczenia usługi dropshippingu”, stanowiące wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określający postanowienia ramowej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu;

9. Regulamin Sklepu Internetowego - obowiązujący u Dostawcy Regulamin określający zasady działania Sklepu Internetowego działającego pod adresem internetowym: https://b2b.fdirect.eu/regulamin, do którego „Zasady i warunki świadczenia usługi dropshippingu” stanowią załącznik nr 1.

§2 Przedmiot umowy

1. Dropshipping, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, standardowo obejmuje: przyjmowanie zamówień od Zamawiającego, przygotowanie towaru do wysyłania przez Dostawcę wraz z jego opakowaniem, dostawę towaru do Klienta Końcowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamawiający oświadcza, iż znana jest mu treść niniejszych Zasad i Warunków Dropshippingu i w przypadku wyboru usługi Dropshipping zobowiązuje się do stosowania ich postanowień.

§ 3 Zamówienia oraz wysyłka towaru

1. Składanie i realizacja zamówień odbywać się będzie każdorazowo zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad i Warunków Dropshippingu.

2. W przypadku Dropshippingu Zamawiający składa zamówienie poprzez wybór „TAK” w polu Dropshipping.

3. Dostawa towaru przez Dostawcę odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

4. Zamawiający, składając Zamówienie wypełnia formularz zamówienia dostępny na Platformie Sprzedażowej, wskazując m.in. rodzaj towaru, ilość towaru, dane Klienta Końcowego niezbędne do dostawy towaru przez Dostawcę, w tym adres dostawy towaru objętego Zamówieniem, przy czym w ramach jednego Zamówienia można wskazać wyłącznie jeden adres dostawy towaru.

5. Zweryfikowani Klienci posiadający konto na Platformie Sprzedażowej mają także możliwość złożenia zamówienia poprzez:

5.1. przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zweryfikowanego adresu e-mail Klienta (adres e-mail wskazany podczas zakładania konta na Platformie Sprzedażowej) na adres hurt@fdirect.eu zawierającą: informacje o wybranym produkcie, w tym liczbie zamawianych sztuk produktu, dane Klienta Końcowego niezbędne do dostawy towaru przez Dostawcę, informację o wyborze rodzaju przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) ze wskazaniem na Dropshipping, dane do faktury;

5.2. drogę telefoniczną i skontaktowanie się z przedstawicielem Sprzedawcy pod numerem telefonu wskazanym na stronie Sklepu celem ustnego złożenia zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje potwierdzenie jego złożenia w formie wiadomości e-mail, co jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji, przy czym podstawą przekazania towaru do wysyłki jest zaksięgowanie płatności dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy, chyba że Sprzedawca zdecyduje o realizacji Zamówienia bez przedpłaty z wystawieniem faktury z terminem płatności.

7. Zamówienie nie może być anulowane lub zmodyfikowane przez Zamawiającego po wysyłce towaru do Klienta Końcowego.

8. Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Towary będą zaopatrzone w informacje oraz oznaczenia w języku polskim wymagane przez przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, a także będą spełniać inne wymogi określone prawem.

9. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy. Szacunkowy czas realizacji dostawy: do 24 godziny Dni Roboczych od przekazania towaru do wysyłki, nie dłużej jednak niż do 48 godzin Dni Roboczych.

10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do Klienta Końcowego. Z chwilą przejścia własności towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany Zamawiającemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest pisemne potwierdzenie nadania przesyłki podpisane przed przewoźnika.

11. W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Zamawiającego na koszt Zamawiającego. Dostawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu do Zamawiającego oraz kosztom zwrotu od Klienta Końcowego przesyłki niepodjętej przez Klienta Końcowego, z terminem zapłaty 7 dni.

§ 4 Płatności

1. Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki w kwocie określonej przy dokonywaniu zamówienia.

2. Płatność za towar dokonywana przez Zamawiającego obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył towar zgodnie ze złożonym Zamówieniem oraz koszty transportu towaru, obejmujące koszty jego wysyłki określone przy dokonywaniu Zamówienia oraz koszty przygotowania towaru do wysłania.

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

4. Dostawca nie pobiera od Klienta Końcowego prowizji i jakichkolwiek innych należności dotyczących sprzedaży towarów.

5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności, o której mowa w ust. 2 powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.

§5 Gwarancja, reklamacje, zwroty i odpowiedzialność Dostawcy

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru względem Klienta Końcowego.

2. Zamawiający jako sprzedawca towaru ponosi odpowiedzialność w zakresie rękojmi za wady towaru względem Klienta Końcowego. 

3. Na Zamawiającym ciąży pełny obowiązek informacyjny względem Klienta Końcowego. 

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty organów władzy i administracji państwowej.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych przez Dostawcę będzie zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym zostanie zawarta odrębna umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych Klientów Końcowych.

3. Dane osobowe Klientów Końcowych są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji na rzecz Zamawiającego Dropshippingu i dostawy towaru do Klienta Końcowego.

4. W przypadku danych osobowych Klienta Końcowego Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia uprzedniej zgody Klienta Końcowego na ich przekazanie Dostawcy i przetwarzanie w celu realizacji Dropshippingu.

5. Dostawca nie będzie powierzał innemu podmiotowi prawa przetwarzania danych osobowych Klientów Końcowych, za wyjątkiem przewoźnika, celem dostarczenia Klientowi Końcowemu towarów.

§7 Postanowienia końcowe

1. Dropshipping realizowany przez Dostawcę w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego podlega postanowieniom Zasad i Warunków Dropshippingu oraz w zakresie nieuregulowanym odpowiednio postanowieniom Regulaminu Sklepu Internetowego.

2. Dostawca upoważniony jest do zmiany Zasad i Warunków Dropshippingu w każdej chwili, przy czym zobowiązany jest on powiadomić Zamawiającego o planowanej zmianie co najmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem, jednocześnie udostępniając na stronie internetowej pod adresem: www.fdirect.eu/regulamin uwzględniającą zmiany, które mają zostać wprowadzone.

3. Powiadomienie o planowanej zmianie, o której mowa w ust. 2 może nastąpić poprzez skierowanie korespondencji mailowej do Zamawiającego lub udostępnienie informacji o planowanej zmianie bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem www.fdirect.eu.